Pokládka koberce v hotelovém pokoji, podlahy BOCA.
2/8
Pokládka koberce v hotelovém pokoji.