Pokládka koberce v hotelovém pokoji, BOCA Praha.
4/8
Pokládka koberce v hotelovém pokoji, BOCA Praha.