Yellow-sahara cementová stěrka na podlahy a stěny, dodavatel BOCA Group Praha.
008
Medium white finish white Plam Color sahara